''ANAYASA DE����KL��� UZLA�I MESELES�D�R''
Devlet Bakan� ve Ba�bakan Yard�mc�s� Cemil �i�ek, "Ana muhalefet partisinin i�inde olmad��� bir anayasa de�i�ikli�ini say�sal olarak yapmak m�mk�n ama anayasa de�i�ikli�i bir meclis �o�unlu�u de�...


GEN� PART� YEREL SE��MLERE KATILMAYACAK
Gen� Parti, 29 Martta yap�lacak mahalli idareler se�imlerine kat�lmayacak.Resmi Gazete'de yay�mlanan Y�ksek Se�im Kurulu (YSK)�karar�nda, Gen� Parti Genel Sekreteri Mehmet Ali Akg�l'�n 13 �ubatta ...


16-17-18 �UBAT'TA ANKARA'DA ELEKTR�K KES�NT�S�
Da��t�m �ebekelerinde �nceden planlanan y�ll�k periyodik i�letme, bak�m, onar�m ve tesis �al��malar� nedeniyle 16, 17 ve 18 �ubatta Ankara'n�n baz� yerlerine elektrik verilemeyecek. ���� Ba�kent E...


"KAMUYA 65-70 B�N PERSONEL ALINACAK"
Devlet Bakan� Murat Ba�esgio�lu, kamuya 2009 y�l�nda 65-70 bin civar�nda personel al�naca��n� bildirdi.Ba�esgio�lu, A.A muhabirinin, ''ek �deme zamm�, kamuya personel al�m� ve kamu personel reform...


BA�KENTTE ATM DOLANDIRICILI�I
Ankara Emniyet M�d�rl���, son zamanlar�n en b�y�k ATM doland�r�c�l���n� ortaya ��kard�. Mali Polis'in yapt��� �al��ma sonucu vatanda�lar�n bankamatik ve kredi kartlar�n� kopyalayan 20 ki�i g�zalt�...


13 TER�R�ST �LD�R�LD�
T�rk Silahl� Kuvvetlerinin ge�en hafta Irak'�n kuzeyindeki Hakurk b�lgesine d�zenledi�i hava harekat�nda, ter�r �rg�t� PKK'n�n b�y�k kay�plar verdi�i belirlendi. Harekatta 13 ter�r �rg�t� mensub...


H�K�MET SE��M G�STER�S� YAPIYOR
CHP Genel Ba�kan� Deniz Baykal, ''H�k�met, se�im hovardal��� yapabilmek i�in, se�im g�steri�i yapabilmek i�in, se�im r��veti da��tabilmek i�in, T�rkiye'nin derli toplu, tutarl�, g�ven veren ekonomi pr...


��KUR'A BA�VURULARDA REKOR ARTI�
T�rkiye �� Kurumuna (��KUR) ba�vuranlar�n say�s�, Ocak ay�nda ge�en y�l�n ayn� ay�na g�re y�zde 94,11, ��sizlik Sigortas� Fonu'ndan i�sizlik �dene�i alanlar�n say�s� da y�zde 128 artt�.��zel sekt�...


YILLIK BAZDA EN Y�KSEK GET�R�Y� DOLAR SA�LADI
Finansal yat�r�m ara�lar�ndan, Ocak ay�nda en y�ksek getiriyi ayl�k bazda y�zde 6,98 ile k�l�e alt�n, y�ll�k bazda da y�zde 24,37 ile dolar sa�lad�.T�rkiye �statistik Kurumu (T��K), se�ilmi� finan...


YASA�IN T�KET�ME ETK�S� �ABUK GE�T�
Kapal� alanlarda sigara i�me yasa��n�n etkisi �abuk ge�ti. Ba�lang��ta sigara t�ketimini azaltan yasak uygulamas�, sonraki aylarda t�ketimdeki art��� engelleyemedi.�T�t�n ve Alkol Piyasas� D�zenle...


HUR��T TOLON'UN TAHL�YES�NE �T�RAZ
Ergenekon soru�turmas�n� y�r�ten savc�lar, emekli Orgeneral Hur�it Tolon'un n�bet�i mahkemece�tahliye edilmesine itiraz etti.Cumhuriyet savc�lar�nca �stanbul 12. A��r Ceza Mahkemesine sunulan it...


SOYGUN ���NDE SOYGUN
Mamak'ta ge�en ay meydana gelen kuyumcu soygununu ara�t�ran polis, �rne�i filmlerde ya�anabilecek tarzda bir olayla kar��la�t�. Kuyumcuyu soyanlar�n evlerine h�rs�z girmesi �zerine soyguncular bir...


"YARGININ 'B�ZDEN'�, 'S�ZDEN'� OLMAZ"
Adalet�Bakan� Mehmet Ali �ahin,�''Yarg�n�n 'bizden'i, 'sizden'i olmaz. B�yle bir izlenim adalete ciddi g�lge d���r�r''�dedi.�ahin, TBMM'de gazetecilerin sorular�n� yan�tlad�.�''Emekli Orgeneral �e...


B�T�E OCAKTA 3 M�LYAR TL A�IK VERD�
Merkezi Y�netim B�t�esi, y�l�n ilk ay�nda 2 milyar 967 milyon lira a��k verdi. Maliye Bakanl���ndan yap�lan a��klamaya g�re, Ocak ay�nda b�t�eden 18 milyar 796 milyon lira harcama yap�ld�. B�t�e g...


"EN R�SKL� ALAN KRED� KARTLARI"
Bankac�l�k D�zenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Ba�kan� Tevfik Bilgin, kredi kart� borcunu �deyemedi�i i�in takibe al�nan ki�i say�s�n�n 2008 ba��nda 1 Milyon 86 bin oldu�unu, rakam�n y�l sonunda 1 mi...


"SE��M EKONOM�S� UYGULANDI�I �FT�RA"
AKP Genel Ba�kan� ve Ba�bakan Recep Tayyip Erdo�an, ''(Se�im ekonomisi, se�im siyaseti uyguluyor) diye bize iftira etme gayreti i�ine girenler var'' dedi.Ba�bakan Erdo�an'�n partisinin TBMM grup topla...


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ]
�NANKARA'da Ara

-> Ankara Sinema / Vizyonda
Recep İvedik 2

Recep İvedik 2'de, Recep bu sefer İstanbul'u birbirine katıyor. Recep'in tek akrabası, kendisi gibi kıllı ve oldukça yaşlı babannesidir. Babaanne Recep'in yaşadığı sarhoş aylak hayatı bırakıp adam olmasını ister. Recep İvedik 2, babannesinin istekleri doğrultusunda Recep'in adam olma gayretlerini anlatıyor.-> Ankara Etkinlik Takvimi

yemek tarifi

Anasayfa | Ankara K�lt�r-Sanat | Ankara ��-E�itim | Sa�l�k | Ankara Yeme-��me | Ankara Sinema | Ev-Dekor | Moda | Ankara Spor | Ankara Gezi

Atat�rk ve Ankara | Anıtkabir | Ankara Tarihi | Ankarayı Taçlandıranlar | Ankara Haberleri | Bülten Üyeliği | Site içi Arama

Biz Kimiz | �leti�im | Reklam | Kullan�m �artlar�

İNANKARA Anadolu Ajansı Resmi Üyesidir. �NANKARA �nternet Medyas� Derne�i �yesidir
�NANKARA �NAJANS Bil.Org.Rek.Ltd.Şti'nin kurulu�u ve tescilli markas�d�r© 2005 - 2008

-> Ankara 'nın Rehberi
Oteller
Yeme İçme
Alışveriş
Eğlence
İş Dünyası
Sağlık
Eğitim
Kültür Sanat
Spor
Turizm
Toplum
Ankara 'nın Rehberinde Ara